Voyage to the Prehistoric Planet movie review? How did you like the film Voyage to the Prehistoric Planet?
Did you like the movie Voyage to the Prehistoric Planet? Will you recommend the film Voyage to the Prehistoric Planet? What is the meaning of this film? Also Kihachi Okamoto, Toshirô Mifune , Shintarô Katsu , Ayako Wakao , Osamu Takizawa plays good in this film Voyage to the Prehistoric Planet?
 
    Stars
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
More Reviews